CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

Anul școlar  2021-2022, semestrul al II-lea

  

Începând cu semestrul al doilea al anului școlar 2021-2022 s-au modificat criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat prin ordinul 5870/2021 publicat în Monitorul Oficial nr.8 din 4 ianuarie 2022, ordin ce se găsește aici. Ordinul 5870/2021 a fost modificat prin ordinul 3073/31.01.2022, forma modificată a ordinului 5870 se găsesc aici.

Conform ordinului 5870/2021 elevii care beneficiază de burse studiu pot primi și burse de performanță, burse de merit, burse de studiu sau burse de ajutor social. 

DOSARELE PENTRU ACORDAREA BURSELOR SE DEPUN ÎN PERIOADA: 17.01.2022 - 14.02.2022 (adică primele 20 zile lucrătoare ale semestrului al II-le) pentru BURSELE DE STUDIU şi BURSELE DE AJUTOR SOCIAL.

 BURSĂ PENTRU ORFANI - acte necesare

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după certificatul de naștere al elevului;
  • Copie xerox după certificat de deces;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA  DE  BOALĂ- acte necesare

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după certificatul de naștere al elevului;
  • Certificat medical (tip A5) eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA SOCIALĂ se acordă elevilor proveniți din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (ianuarie 2021- decembrie 2021), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv maxim 762 lei / membru de familie;
 • nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare și de șes, și de 40.000 m2 în zonele

Acte necesare pentru bursa socială:

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după BI/CI părinți și certificate de naștere copii;
  • Adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (ianuarie 2021- decembrie 2021);
  • Cupoane pensie, șomaj, pensie urmaș ;
  • Adeverință de la Adm. Financiară;
  • Adeverință de la Primărie cu suprafețele agricole deținute;
  • Declarații notariale pentru cei care nu realizează nici un venit pe ultimele 12 luni (ianuarie 2021- decembrie 2021);
  • Adeverințe de elev/student pentru frații înscriși la alte instituții de învățământ cu mențiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei și cuantumul);
  • Copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA DE STUDIU se acordă elevilor claselor V-XII care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au media generală peste 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar 2020-2021;
 • venit net/membru de familie maxim 1524 lei ;

Acte necesare:

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după BI/CI părinți și certificate de naștere copii;
  • Adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 3 luni(octombrie-noiembrie-decembrie 2021);
  • Cupoane pensie, șomaj, pensie urmaș ;
  • Declarații notariale pentru cei care nu realizează nici un venit (octombrie-noiembrie-decembrie 2021);
  • Adeverințe de elev/student pentru frații înscriși la alte instituții de învățământ cu mențiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei și cuantumul);
  • Copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA DE MERIT se acordă elevilor pentru elevii claselor V-VIII si X-XII care au obținut media generală la sfârșitul semestrului I cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate /semestru în anul școlar 2020-2021, au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației sau au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Acte necesare:

  • Cerere tip;
  • Copii ale premiilor obținute;
  • Copie după codul IBAN.

BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care îndeplinesc unul din următoarele criterii:

  • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de M.E.N. în anul școlar 2020-2021;
  • s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competițiile internaționale în anul școlar 2020 – 2021;
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural- artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de M.E.N. în anul școlar 2020 –2021

Acte necesare:

  • Cererea elevului;
  • Copie xerox după diploma obținută la faza națională.

În anul școlar 2020-2021 nu au fost organizate de către Ministerul Educației olimpiade, concursuri, sau alte competiții.

Cererile tip pentru burse se găsesc aici.