CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

Anul școlar  2023-2024

  

Începând cu anului școlar 2023-2024 s-au modificat criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat prin ordinul 6238/08.09.2023 , ordin ce se găsește aici

DOSARELE PENTRU ACORDAREA BURSELOR SE DEPUN ÎN PERIOADA în primele 25 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

BURSĂ ȘCOLARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024 SUNT:

 • Bursă de excelență olimpică I - între 750 și 3000 lei
 • Bursă de excelență olimpică II - 700 lei
 • Bursă de merit - 450 lei
 • Bursă socială - 300 lei
 • Bursă pentru mame minore - 700 lei
 • Bursă tehnologică - 300 lei

Documente tip necesare obținerii bursei/burselor se găsesc aici.

 BURSA SOCIALĂ

Art. 9. - (1) Bursa sociala reprezinta o forma de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situatii medicale speciale, in vederea sustinerii participarii la activitatile didactice si a prevenirii abandonului scolar. 

(2) Bursa sociala se acorda la cerere, in functie de situatia materiala/sociala/medicala a elevului, a familiei sau a sustinatorilor legali.

 (3) Elevii care beneficiaza de bursa sociala au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra identitatii, datelor cu caracter personal si informatiilor referitoare la situatia de dificultate in care se afla.
   Art. 10. - (1) Bursa sociala se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, inscrisi la cursurile cu frecventa, inclusiv celor scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital, care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele situatii:  

 1. a) elevi proveniti din familii care realizeaza un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii (septembrie 2022-august 2023), mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua in calcul salariul minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii (___________________);

DOCUMENTE:

 • Cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major
 • Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obtinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectarii criteriilor de acordare a bursei;

Art. 11. - (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se intelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singura, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentand valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Documente doveditoare ale componentei familiei, asa cum este definita la art. 5

 • certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani
 • actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani
 • acte de stare civila, sentinta judecatoreasca din care sa rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre parinti
 • certificat de deces
 • decizia instantei de mentinere a starii de arest
 • raport de ancheta sociala in cazul parintilor disparuti, dupa caz.

Art. 5. - (1) Prin „familie“ se intelege sotul si sotia cu copiii lor necasatoriti, aflati in intretinere, cu varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, cu domiciliul ori resedinta comuna inscrisa in actele de identitate si care locuiesc impreuna.

 (2) Se asimileaza termenului „familie“ barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor necasatoriti si/sau ai fiecaruia dintre ei, avand varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani daca urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, care locuiesc impreuna, daca aceasta situatie se confirma la verificarea in teren.

(3) Sintagma „familie monoparentala“ desemneaza familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflat/aflati in intretinere, in varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, si care locuiesc si gospodaresc impreuna.

(4) Prin „persoana singura din familia monoparentala“ se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) este necasatorita;
  b) este vaduva;
  c) este divortata;
  d) al/a carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
  e) al/a carei sot/sotie se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea
  287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  f) al/a carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
  g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).

(5) Se asimileaza termenului „familie“ si persoana/persoanele care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care locuieste/locuiesc impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa/lor.

  1. b) elevi cu unul sau ambii parinti decedati si elevi asupra carora a fost instituita o masura de protectie speciala, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenta, fara a se lua in considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

DOCUMENTE:

 • Cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major
 • Documente doveditoare pentru criteriu:
 • Certificat de naștere elev
 • CI elev
 • Certificat/certificate de deces
 • Decizie/sentință judecătorească/document care să ateste masura de protectie speciala, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenta
  1. c) elevi care provin din familii monoparentale, fara a se lua in considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

IMPORTANT:

 • Sintagma „familie monoparentala“ desemneaza familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflat/aflati in intretinere, in varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, si care locuiesc si gospodaresc impreuna.
 • Prin „persoana singura din familia monoparentala“ se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
 1. a) este necasatorita;
  b) este vaduva;
  c) este divortata;
  d) al/a carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
  e) al/a carei sot/sotie se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea
  287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  f) al/a carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
  g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).

 Se asimileaza termenului „familie“ si persoana/persoanele care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care locuieste/locuiesc impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa/lor.

DOCUMENTE:

 • Cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major
 • Documente doveditoare ale componentei familiei, asa cum este definita la art. 5
 • certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani
 • actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani
 • acte de stare civila, sentinta judecatoreasca din care sa rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre parinti
 • decizia instantei de mentinere a starii de arest
 • raport de ancheta sociala in cazul parintilor disparuti, dupa caz.
  1. d) elevi care au deficiente/afectari functionale produse de boli, tulburari sau afectiuni ale structurilor si functiilor organismului, incadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, si structurate tipologic conform aceluiasi ordin, fara a se lua in considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 • Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de incadrare in grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea in evidenta de catre medicul de la cabinetul scolar/medicul de familie - acolo unde nu exista medic scolar.

 DOCUMENTE:

 • Cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major
 • Certificatul de incadrare in grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea in evidenta de catre medicul de la cabinetul scolar/medicul de familie - acolo unde nu exista medic scolar.
  1.  e) elevi proveniti din familii care beneficiaza de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.
 • Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniti din familii care beneficiaza de venit minim de incluziune se face in urma comunicarii la inspectoratele scolare, de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a listei elevilor care frecventeaza invatamantul cu frecventa, proveniti din familii beneficiare de ajutor de incluziune, in luna anterioara celei de raportare a listei.

PRECIZĂRI IMPORTANTE: 

 • Pentru obtinerea bursei sociale, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la Comisia de management al burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar (5 OCTOMBRIE)
 • Un elev poate beneficia de o singura bursa sociala, din bugetul Ministerului Educatiei, chiar daca indeplineste criteriile prevazute la mai multe criterii
 • Lista elevilor care beneficiaza de burse sociale poate fi revizuita lunar, la cererea beneficiarilor, dupa cum urmeaza: se adauga listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada incadrarii in conditiile prevazute.
 • Conform art. 69 alin. (4) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarea veniturilor declarate de parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori se face de catre secretarul unitatii de invatamant, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal in a carui raza teritoriala se afla situat beneficiarul a unui document care sa ateste situatia veniturilor declarate de catre parinte/reprezentantul legal/elevul major.
 • In situatia in care personalul unitatii de invatamant are suspiciuni privind indeplinirea conditiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizeaza situatia autoritatilor publice locale, in vederea efectuarii unei anchete sociale.
 • Personalul unitatilor de invatamant nu efectueaza anchete sociale in vederea acordarii burselor sociale.
 • Dupa caz, bursa sociala poate fi acordata sau retrasa, ca urmare a unei solicitari in acest sens din partea serviciilor publice de asistenta sociala si pe baza unui raport de ancheta sociala.
 • Bursele sociale se acorda si in perioada vacantelor scolare
 • Prin exceptie, nu primesc bursa sociala in perioada vacantei de vara:
 1. a) elevii care nu au promovat anul scolar;
 2. b) elevii care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la mai mult de o disciplina si au acumulat mai mult de 20 de absente nemotivate/an;
 3. c) absolventii invatamantului gimnazial care nu au fost admisi in liceu/invatamant profesional, cursuri cu frecventa, intr-o unitate de invatamant preuniversitar de stat;
 4. d) elevii care repeta anul scolar din alte motive decat medicale.
 • Elevii care acumuleaza 10 sau mai multe absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa sociala pentru luna respectiva.
 • Decizia de retragere a bursei sociale in situatiile prevazute se aplica de catre director, la propunerea Comisiei de management al burselor.
 • Bursa sociala se poate cumula cu bursa de excelenta olimpica I sau II/bursa de merit si cu bursa tehnologic
 • Elevii cu cerinte educationale speciale pot beneficia de bursa de excelenta olimpica I sau II/de merit/tehnologica/ sociala, indiferent daca beneficiaza si de una dintre masurile de protectie speciala, asa cum sunt definite la art. 59 din Legea 272/2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Elevii pot beneficia si de alte tipuri de burse, pe baza de contract incheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autoritatile administratiei publice locale. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.
 • Elevii romani pot beneficia de burse intr-un an scolar doar daca frecventeaza cursurile unei unitati de invatamant preuniversitar din Romania. Bursele se suspenda pe perioada studiilor in strainatate, chiar daca elevul ramane inscris la unitatea de invatamant de pe teritoriul Romaniei.
 • Acordarea bursei inceteaza la pierderea calitatii de elev, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
 • Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile si nu sunt luate in considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obtinerea venitului minim garantat, precum si pentru alte beneficii sociale.
 • In acordarea burselor sunt interzise discriminarile pe criteriile mentionate in Ordonanta Guvernului 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia masurilor afirmative dispuse de lege.
 • Elevii care beneficiaza de bursele prevazute la art. 1, transferati de la o unitate de invatamant la alta in timpul anului scolar, vor fi eliminati de pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de invatamant de provenienta si vor fi adaugati pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de invatamant unde s-au transferat, in maximum o luna de la transfer. Elevii transferati de la o clasa la alta in cadrul aceleiasi unitati de invatamant vor primi bursa pana la finalul cursurilor/anului scolar.
 • Profesorul diriginte informeaza toti parintii cu privire la criteriile, conditiile si metodologia de acordare a burselor, cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea cererilor si a documentelor justificative;
 • Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unitatii de invatamant preuniversitar.
 • Dupa expirarea termenului de depunere, parintii/ reprezentantii legali pot completa sau corecta dosarele incomplete sau incorecte, la solicitarea Comisiei de management al burselor, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la solicitare.

BURSA DE MERIT:

   Art. 7. - (1) Bursele de merit se acorda pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, dupa cum urmeaza:

 1. a) 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, mai putin elevii din clasa a V-a si elevii din clasa a IX-a, in ordinea descrescatoare a mediilor generale anuale; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;
  b) 30% din elevii fiecarei clase a V-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, in ordinea descrescatoare a mediilor calculate ca medie aritmetica, avand doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute de elevi pe parcursul primelor doua intervale de invatare din anul scolar in curs; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;
 2. c) 30% din elevii fiecarei clase a IX-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere in invatamantul liceal sau profesional; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;
 3. d) elevilor care au obtinut premiile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor scolare recunoscute de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru, precum si elevilor care fac parte din loturile restranse de pregatire pentru participarea la olimpiadele internationale;
 4. e) elevilor care au obtinut premiul I la etapele nationale ale concursurilor scolare si extrascolare recunoscute si finantate de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru;
 5. f) elevilor care au obtinut premiul I la etapele nationale ale concursurilor scolare si extrascolare recunoscute de Ministerul Educatiei, fara finantare, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru;
 6. g) elevilor care au obtinut medalii de aur la campionatele nationale organizate de federatiile sportive nationale in sporturi olimpice.

   (3) Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) se acorda in perioada cursurilor scolare.
   (4) In cazul in care in clasa exista unul sau mai multi elevi cu media generala anuala/media notelor egala cu a celui de pe ultima pozitie din lista beneficiarilor de burse de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a)-c), lista de beneficiari va fi extinsa pentru a-i cuprinde pe toti cei cu medii egale.
   (5) In numarul beneficiarilor de bursa de merit nu vor fi cuprinsi beneficiarii burselor de excelenta olimpica I si II.

   (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), bursele de merit acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d)-g), pentru elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal si profesional, se acorda incepand cu luna urmatoare obtinerii rezultatelor, pana la finalul anului scolar, cu conditia ca elevul sa nu beneficieze deja de bursa de merit/bursa de excelenta olimpica.

(7) Lista campionatelor nationale organizate de federatiile sportive nationale in sporturi olimpice, prevazute la alin. (1) lit. g), va fi aprobata prin protocol intre Ministerul Educatiei si Agentia Nationala pentru Sport, in maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii; bursele de merit acordate in baza protocolului de mai sus se vor atribui incepand cu anul scolar 2024-2025, in conditiile prezentei metodologii.

(8) Pot primi bursa de merit doar elevii promovati la toate disciplinele si care au obtinut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul scolar anterior, in conditiile Legii invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.

   Art. 8. - (1) Bursele de merit se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)-c), la propunerea dirigintelui, nefiind conditionate de depunerea unei cereri in acest sens. Profesorul diriginte va inainta la secretariatul unitatii de invatamant lista cu elevii propusi pentru bursa de merit pe baza mediei generale, in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar.

  (2) Bursele de merit care au la baza rezultatele obtinute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d)-g), atestate prin documente scolare, respectiv prin copii de pe diplomele obtinute la competitii, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unitatii de invatamant, se acorda elevilor pe baza unei cereri depuse de parinte/reprezentantul legal/elevul major in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar sau in termen de 15 zile calendaristice de la data obtinerii premiului pentru elevii din anii terminali, conform art. 7 alin. (6).

   (3) Profesorul diriginte sprijina elevii majori, parintii/reprezentantii legali ai elevilor minori si coordoneaza procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor. 

  Art. 16. - (2) Un elev poate beneficia de o singura bursa de merit pe an, indiferent de rezultatele obtinute in anul scolar anterior, ca medie generala sau rezultate la competitii.

(3) Bursa de excelenta olimpica I sau II nu se cumuleaza cu bursa de merit. 

 (4) Bursa sociala se poate cumula cu bursa de excelenta olimpica I sau II/bursa de merit si cu bursa tehnologic

 (5) Bursa tehnologica se poate cumula cu bursa de excelenta olimpica I sau II/bursa de merit si cu bursa sociala.

   (7) Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, in conditiile prezentei metodologii.
   (8) Elevii cu cerinte educationale speciale pot beneficia de bursa de excelenta olimpica I sau II/de merit/tehnologica/ sociala, indiferent daca beneficiaza si de una dintre masurile de protectie speciala, asa cum sunt definite la art. 59 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  (9) Elevii pot beneficia si de alte tipuri de burse, pe baza de contract incheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autoritatile administratiei publice locale. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

 Art. 17. - (1) Elevii romani pot beneficia de burse intr-un an scolar doar daca frecventeaza cursurile unei unitati de invatamant preuniversitar din Romania. Bursele se suspenda pe perioada studiilor in strainatate, chiar daca elevul ramane inscris la unitatea de invatamant de pe teritoriul Romaniei.

   (3) Acordarea bursei inceteaza la pierderea calitatii de elev, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

Art. 18. - (1) Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile si nu sunt luate in considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obtinerea venitului minim garantat, precum si pentru alte beneficii sociale.

(2) Pentru lunile din anul scolar in care sunt vacante, modalitatea de calcul al burselor de merit si tehnologice este (CmB/NZL) x (NZL – NZV), unde:CmB = cuantumul minim al bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru;

NZL = numar de zile lucratoare in luna respectiva;

NZV = numar de zile de vacanta in luna respectiva.

(3) In calculul prevazut la alin. (2) sarbatorile legale si zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucratoare.

Art. 19. - In acordarea burselor sunt interzise discriminarile pe criteriile mentionate in Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia masurilor afirmative dispuse de lege.
Art. 20. - Elevii care beneficiaza de bursele prevazute la art. 1, transferati de la o unitate de invatamant la alta in timpul anului scolar, vor fi eliminati de pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de invatamant de provenienta si vor fi adaugati pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de invatamant unde s-au transferat, in maximum o luna de la transfer. Elevii transferati de la o clasa la alta in cadrul aceleiasi unitati de invatamant vor primi bursa pana la finalul cursurilor/anului scolar.

Art. 21. - (1) Profesorul pentru invatamant primar/profesorul diriginte informeaza toti parintii cu privire la criteriile, conditiile si metodologia de acordare a burselor, cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea cererilor si a documentelor justificative;

 (4) Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unitatii de invatamant preuniversitar.

(5) Dupa expirarea termenului de depunere, parintii/ reprezentantii legali pot completa sau corecta dosarele incomplete sau incorecte, la solicitarea Comisiei de management al burselor, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la solicitare.

PRECIZĂRI IMPORTANTE: 

 • Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 lit. a)-c), la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.
 • Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar (5 octombrie 2023)

DOCUMENTE:

 • Tabel propuneri diriginte
 • Copie CI și Certificat de naștere elev
 • Copie extras de cont
 • Cerere virare bani cont
 • Copie CI părinte (daca este cazul)

         Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor art. 7 lit. d)-g) atestate prin documente școlare, respectiv prin copii de pe diplomele obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/reprezentantul legal/ elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar (5 octombrie 2023) sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali.

DOCUMENTE:

 • Cerere părinte/ reprezentant legal/ elev major
 • Copie CI și Certificat de naștere elev
 • Copie extras de cont
 • Cerere virare bani cont
 • Copie CI părinte (daca este cazul)
 • Copii de pe diplomele obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ

ATENȚIE!

Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții.

BURSA PENTRU MAME MINORE:

Art. 15. - (1) Bursa pentru mamele minore reprezinta o forma de sprijin a mamelor minore in vederea sustinerii participarii la educatie, a prevenirii abandonului si a nereusitei scolare.  

(2) Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este 700 lei/luna.

(3) Bursa se acorda elevelor din invatamantul preuniversitar de stat, reintegrate intr-o unitate de invatamant, care frecventeaza cursurile de zi si au copil/copii propriu/proprii in intretinere.

(4) In sensul prezentei metodologii, termenul „reintegrare“ se refera la reluarea cursurilor de catre eleva dupa nastere, cu conditia mentinerii statutului de minor.

 (6) Bursa pentru mame minore se acorda in perioada cursurilor scolare, inclusiv in timpul pregatirii si sustinerii evaluarii nationale, a examenului national de bacalaureat, a examenului de certificare a calificarii profesionale si in perioada pregatirii practice.

 (7) Bursierele care acumuleaza 60 sau mai multe absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa pentru luna respectiva.

 (8) Decizia de retragere a bursei pentru mamele minore in situatiile prevazute la alin. (7) se aplica de catre director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

DOCUMENTE:

 • Cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major
 • Certificatul de nastere pentru copilul/copiii aflat/aflati in intretinerea mamei minore

PRECIZĂRI IMPORTANTE: 

 • Pentru obtinerea bursei parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la Comisia de management al burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar (5 OCTOMBRIE)
 • Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, in conditiile prezentei metodologii
 • Elevii pot beneficia si de alte tipuri de burse, pe baza de contract incheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autoritatile administratiei publice locale. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.
 • Elevii romani pot beneficia de burse intr-un an scolar doar daca frecventeaza cursurile unei unitati de invatamant preuniversitar din Romania. Bursele se suspenda pe perioada studiilor in strainatate, chiar daca elevul ramane inscris la unitatea de invatamant de pe teritoriul Romaniei.
 • Acordarea bursei inceteaza la pierderea calitatii de elev, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
 • Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile si nu sunt luate in considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obtinerea venitului minim garantat, precum si pentru alte beneficii sociale.
 • In acordarea burselor sunt interzise discriminarile pe criteriile mentionate in Ordonanta Guvernului 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia masurilor afirmative dispuse de lege.
 • Elevii care beneficiaza de bursele prevazute la art. 1, transferati de la o unitate de invatamant la alta in timpul anului scolar, vor fi eliminati de pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de invatamant de provenienta si vor fi adaugati pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de invatamant unde s-au transferat, in maximum o luna de la transfer. Elevii transferati de la o clasa la alta in cadrul aceleiasi unitati de invatamant vor primi bursa pana la finalul cursurilor/anului scolar.
 • Profesorul diriginte informeaza toti parintii cu privire la criteriile, conditiile si metodologia de acordare a burselor, cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea cererilor si a documentelor justificative;
 • Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unitatii de invatamant preuniversitar.
 • Dupa expirarea termenului de depunere, parintii/ reprezentantii legali pot completa sau corecta dosarele incomplete sau incorecte, la solicitarea Comisiei de management al burselor, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la solicitare.