CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

Anul școlar  2022-2023

  

Începând cu anului școlar 2022-2023 s-au modificat criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat prin ordinul 5379/07.09.2022 , ordin ce se găsește aici

Conform ordinului 5379/2022 bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau bursa de studiu.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare.

Lista elevilor care beneficiază de burse de ajutor social (art.15 alin.(1) lit. b)-c)) poate fi revizuită lunar (se adaugă listei beneficiarilor acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute),  iar elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

DOSARELE PENTRU ACORDAREA BURSELOR SE DEPUN ÎN PERIOADA: 05.09.2022 - 30.09.2022 (adică primele 20 zile lucrătoare ale anului școlar)

 BURSĂ PENTRU ORFANI - acte necesare

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după certificatul de naștere al elevului;
  • Copie certificat de deces/hotărâre judecătorească tutelă un singur părinte în care nu se precizează pensie de întreținere din partea celuilalt părinte/certificat de plasament;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA  DE  BOALĂ- acte necesare

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după certificatul de naștere al elevului;
  • Certificat medical (tip A5) eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA SOCIALĂ se acordă elevilor proveniți din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2021- august 2022), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv maxim 762 lei / membru de familie;
 • nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare și de șes, și de 40.000 m2 în zonele

Acte necesare pentru bursa socială:

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după BI/CI părinți și certificate de naștere copii;
  • Adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (septembrie 2021- august 2022);
  • Cupoane pensie, șomaj, pensie urmaș ;
  • Adeverință de la Adm. Financiară;
  • Adeverință de la Primărie cu suprafețele agricole deținute;
  • Declarații notariale pentru cei care nu realizează nici un venit pe ultimele 12 luni (septembrie 2021- august 2022);
  • Copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA DE STUDIU se acordă elevilor claselor V-XII care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au media generală peste 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate pe anul școlar anterior(2021-2022);
 • au obținut în clasa a IV-a calificativul „FOARTE BINE” și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate, pentru elevii din clasa a V-a;
 • au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior(2021-2022) pentru elevii din clasa a IX-a;
 • venit net/membru de familie maxim 1524 lei ;

Acte necesare:

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după BI/CI părinți și certificate de naștere copii;
  • Adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 3 luni(iunie-iulie-august 2022);
  • Cupoane pensie, șomaj, pensie urmaș ;
  • Declarații notariale pentru cei care nu realizează nici un venit (iunie-iulie-august 2022);
  • Copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA DE MERIT se acordă elevilor pentru elevii claselor VI-VIII si X-XII care au obținut media generală cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate /an școlar (2021-2022), au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior(2021-2022), au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației sau au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Acte necesare:

  • Cerere tip;
  • Copii ale premiilor obținute;
  • Copie după codul IBAN.

BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care îndeplinesc unul din următoarele criterii:

  • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de M.E.N. în anul școlar 2021-2022;
  • s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competițiile internaționale în anul școlar 2021 – 2022;
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural- artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de M.E.N. în anul școlar 2021 –2022;
  • au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României

Lista competițiilor/ concursurilor cultural- artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de M.E.N. în anul școlar 2021 –2022 se găsește aici.

Acte necesare:

  • Cererea elevului;
  • Copie xerox după diploma obținută la faza națională.

Cererile tip pentru burse se găsesc aici.